Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Bài viết Chăm sóc

Sức khoẻ tâm thần & Chứng Bại não (CP)

Vào năm 2018, tổ chức CDC có làm một thống kê cho thấy trên 17,4 triệu người khuyết tật (32,9%) đối mặt với tình trạng căng thẳng và các trạng …