Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Bài viết Fascia

Khoá học nhỏ: Giới thiệu về Fascia Therapy cho Trẻ Bại não (CP)

Những ngày gần đây, Phương Hà nhận được nhiều yêu cầu tìm hiểu về chương trình WeFlow Therapy (hay Tái lập cấu trúc cá nhân) từ Cha Mẹ cũng như …

Fascia

WeFlow – cơ sở lý luận

WeFlow là kết quả của việc ứng dụng nhiều phương pháp khác nhau sau quá trình học hỏi không ngừng. Từ phương pháp NDT/Bobath, chúng tôi học được rằng nếu không …