Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS
Fascia

WeFlow – cơ sở lý luận

WeFlow là kết quả của việc ứng dụng nhiều phương pháp khác nhau sau quá trình học hỏi không ngừng. Từ phương pháp NDT/Bobath, chúng tôi học được rằng nếu không …