Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Bài viết Chăm sóc

Hô hấp và Chứng Bại não (CP) – phần 1

💚TRẺ BẠI NÃO (CP) & TẦM QUAN TRỌNG CỦA “THỞ” Phần 1. Góc nhìn tổng quát – Phương Hà dịch theo báo cáo của CP guide – Trẻ CP có …